۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۰, جمعه

ای غافلان

ای غافلان گمان مبريد که اسرار قلوب
مستور است بلکه بيقين بدانيد که بخطّ جلی مسطور
گشته و در پيشگاه حضور مشهود.

۱۳۸۹ اردیبهشت ۹, پنجشنبه

ای پسر کنيز من

ای پسر کنيز من اگر فيض روح القدس
طلبی با احرار مصاحب شو. زيرا که ابرار جام باقی از
کف ساقی خلد نوشيده‌اند و قلب مردگان را چون
صبح صادق زنده و منير و روشن نمايند.

۱۳۸۹ اردیبهشت ۸, چهارشنبه

زينهار ای پسر خاک

زينهار ای پسر خاک با اشرار الفت مگير
و مؤانست مجو که مجالست اشرار نور جان را بنار
حسبان تبديل نمايد.

۱۳۸۹ اردیبهشت ۷, سه‌شنبه

ای پسر من

ای پسر من صحبت اشرار غم بيافزايد
و مصاحبت ابرار زنگ دل بزدايد. من أراد ان
يأنس مع اللّه فليأنس مع احبّائه و من أراد ان يسمع
کلام اللّه فليسمع کلمات اصفيائه.

۱۳۸۹ اردیبهشت ۶, دوشنبه

ای فرزند هوی

ای فرزند هوی از آلايش غنا پاک شو
و با کمال آسايش در افلاک فقر قدم گذار تا خمر
بقا از عين فنا بياشامی.

۱۳۸۹ اردیبهشت ۵, یکشنبه

ای اغنيای ارض

ای اغنيای ارض فقرا امانت منند
در ميان شما. پس امانت مرا درست حفظ نمائيد
و به راحت نفس خود تمام نپردازيد.

۱۳۸۹ اردیبهشت ۴, شنبه

ای مغروران باموال فانيه

ای مغروران باموال فانيه بدانيد که غنا
سدّيست محکم ميان طالب و مطلوب و عاشق و معشوق.
هرگز غنی بر مقرّ قرب وارد نشود و به مدينه رضا
و تسليم در نيايد مگر قليلی. پس نيکوست حال آن
غنی که غنا از ملکوت جاودانی منعش ننمايد و از دولت
ابدی محرومش نگرداند. قسم باسم اعظم که نور آن
غنی اهل آسمان را روشنی بخشد چنانچه شمس اهل زمين را.

۱۳۸۹ اردیبهشت ۱, چهارشنبه

ای پسران غفلت و هوی

ای پسران غفلت و هوی دشمن مرا در
خانه من راه داده‌ايد و دوست مرا از خود رانده‌ايد
چنانچه حبّ غير مرا در دل منزل داده‌ايد. بشنويد
بيان دوست را و به رضوانش اقبال نمائيد. دوستان ظاهر
نظر به مصلحت خود يکديگر را دوست داشته و دارند
و لکن دوست معنوی شما را لاجل شما دوست داشته
و دارد بلکه مخصوص هدايت شما بلايای لا تحصی
قبول فرموده . بچنين دوست جفا مکنيد و بکويش
بشتابيد . اينست شمس کلمه صدق و وفا که از افق
اصبع مالک اسماء اشراق فرموده . افتحوا آذانکم
لاصغاء کلمة اللّه المهيمن القيّوم .

۱۳۸۹ فروردین ۳۱, سه‌شنبه

ای پسر کنيز من

ای پسر کنيز من در فقر اضطراب
نشايد و در غنا اطمينان نبايد. هر فقری را غنا در پی و هر
غنا را فنا از عقب و لکن فقر از ماسوی اللّه نعمتی است
بزرگ حقير مشماريد زيرا که در غايت آن غنای
باللّه رخ بگشايد. و در اين مقام ( أنتم الفقرآء ) مستور
و کلمه مبارکه ( و اللّه هو الغنيّ ) چون صبح صادق از
افق قلب عاشق ظاهر و باهر و هويدا و آشکار شود
و بر عرش غنا متمکّن گردد و مقرّ يابد.

۱۳۸۹ فروردین ۳۰, دوشنبه

ای ساذج هوی

ای ساذج هوی حرص را بايد گذاشت
و به قناعت قانع شد. زيرا که لازال حريص محروم بوده
و قانع محبوب و مقبول.

۱۳۸۹ فروردین ۲۹, یکشنبه

ای پسران تراب

ای پسران تراب اغنيا را از ناله سحرگاهی
فقرا اخبار کنيد که مبادا از غفلت به هلاکت افتند و از
سدره دولت بی نصيب مانند. الکرم و الجود من
خصالی فهنيئاً لمن تزيّن بخصالی.

۱۳۸۹ فروردین ۲۸, شنبه

ای برادران

در سطر سيّم از اسطر قدس که در لوح ياقوتی
از قلم خفی ثبت شده اين است
ای برادران با يکديگر مدارا نمائيد و از دنيا
دل برداريد بعزّت افتخار منمائيد و از ذلّت ننگ مداريد.
قسم بجمالم که کلّ را از تراب خلق نمودم و البتّه بخاک راجع فرمايم.

۱۳۸۹ فروردین ۲۷, جمعه

ای پسران آمال

ای پسران آمال جامه غرور را از تن بر آريد
و ثوب تکبّر از بدن بيندازيد.

۱۳۸۹ فروردین ۲۶, پنجشنبه

ای برادران طريق

ای برادران طريق چرا از ذکر نگار
غافل گشته‌ايد و از قرب حضرت يار دور مانده‌ايد ؟
صِرْف جمال در سرادق بيمثال بر عرش جلال مستوی
و شما به هوای خود بجدال مشغول گشته‌ايد. روايح
قدس ميوزد و نسائم جود در هبوب و کلّ بزکام مبتلی
شده‌ايد و از جميع محروم مانده‌ايد. زهی حسرت بر شما
و علی الّذين هم يمشون علی أعقابکم و علی أثر أقدامکم هم يمرّون.

۱۳۸۹ فروردین ۲۵, چهارشنبه

ای عاشقان هوای نفسانی

وای وای ای عاشقان هوای نفسانی
از معشوق روحانی چون برق گذشته‌ايد و بخيال شيطانی
دل محکم بسته‌ايد. ساجد خياليد و اسم آن را حقّ
گذاشته‌ايد و ناظر خاريد و نام آن را گل گذارده‌ايد.
نه نَفَس فارغی از شما برآمد و نه نسيم انقطاعی از رياض
قلوبتان وزيد. نصايح مشفقه محبوب را بباد داده‌ايد
و از صفحه دل محو نموده‌ايد و چون بهآئم در سبزه زار
شهوت و امل تعيّش مينمائيد.

۱۳۸۹ فروردین ۲۴, سه‌شنبه

ای رفيق عرشی

ای رفيق عرشی بد مشنو و بد مبين و خود را
ذليل مکن و عويل برميار .يعنی بد مگو تا نشنوی
و عيب مردم را بزرگ مدان تا عيب تو بزرگ ننمايد
و ذلّت نفسی مپسند تا ذلّت تو چهره نگشايد. پس با دل
پاک و قلب طاهر و صدر مقدّس و خاطر منزّه در ايّام
عمر خود که اقلّ از آنی محسوبست فارغ باش تا بفراغت
از اين جسد فانی بفردوس معانی راجع شوی و در ملکوت باقی مقرّ يابی.

۱۳۸۹ فروردین ۲۳, دوشنبه

ای دوستان من

ای دوستان من در سبيل رضای دوست
مشی نمائيد و رضای او در خلق او بوده و خواهد بود.
يعنی دوست بی رضای دوست خود در بيت او وارد
نشود و در اموال او تصرّف ننمايد و رضای خود را
بر رضای او ترجيح ندهد و خود را در هيچ امری
مقدّم نشمارد. فتفکّروا فی ذلک يا اولی الافکار .

۱۳۸۹ فروردین ۲۲, یکشنبه

ای بنده من

ای بنده من دل را از غلّ پاک کن و بی
حسد به بساط قدس احد بخرام.

۱۳۸۹ فروردین ۲۱, شنبه

ای فرزند کنيز من

ای فرزند کنيز من اگر سلطنت باقی
بينی البتّه بکمال جدّ از ملک فانی درگذری و لکن
ستر آنرا حکمتهاست و جلوه اين را رمزها جز افئده پاک ادراک ننمايد

۱۳۸۹ فروردین ۲۰, جمعه

ای بنده من

ای بنده من از بند ملک خود را رهائی
بخش و از حبس نفس خود را آزاد کن وقت را غنيمت
شمر زيرا که اين وقت را ديگر نبينی و اين زمان را هرگز نيابی.

۱۳۸۹ فروردین ۱۸, چهارشنبه

ای پسر رماد

ای پسر رماد به راحت يومی قانع مشو
و از راحت بيزوال باقيه مگذر و گلشن باقی عيش
جاودان را بگلخن فانی ترابی تبديل منما .از زندان
به صحراهای خوش جان عروج کن و از قفس امکان
به رضوان دلکش لا مکان بخرام.

۱۳۸۹ فروردین ۱۷, سه‌شنبه

ای پسر روح

ای پسر روح قفس بشکن و چون همای
عشق بهوای قدس پرواز کن و از نَفْس بگذر و با نَفَس
رحمانی در فضای قدس ربّانی بيارام.

۱۳۸۹ فروردین ۱۵, یکشنبه

ای بنده من

در سطر اوّل لوح مذکور و مسطورست
و در سرادق حفظ اللّه مستور
ای بنده من ملک بی زوال را بانزالی از دست
منه و شاهنشهی فردوس را بشهوتی از دست مده.
اينست کوثر حيوان که از معين قلم رحمن ساری گشته طوبی للشّاربين.

۱۳۸۹ فروردین ۱۴, شنبه

ای پسر تراب

ای پسر تراب حکمای عباد آنانند که تا سمع
نيابند لب نگشايند چنانچه ساقی تا طلب نبيند ساغر
نبخشد و عاشق تا بجمال معشوق فائز نشود از جان
نخروشد. پس بايد حبّه های حکمت و علم را در ارض
طيّبه قلب مبذول داريد و مستور نمائيد تا سنبلات
حکمت الهی از دِل برآيد نه از گِل.

۱۳۸۹ فروردین ۱۳, جمعه

ای دوستان من

ای دوستان من سراج ضلالت را خاموش
کنيد و مشاعل باقيهء هدايت در قلب و دل برافروزيد
که عنقريب صرّافان وجود در پيشگاه حضور معبود جز
تقوای خالص نپذيرند و غير عمل پاک قبول ننمايند.

۱۳۸۹ فروردین ۱۲, پنجشنبه

ای اهل رضوان

ای اهل رضوان من نهال محبّت و دوستی
شما را در روضه قدس رضوان بيد ملاطفت غرس
نمودم و بنيسان مرحمت آبش دادم حال نزديک بثمر
رسيده جهدی نمائيد تا محفوظ ماند و بنار امل و شهوت نسوزد.